Privacyverklaring
Foto

PRIVACYVERKLARING

Receptioniste.nl vindt het belangrijk om de privacy van haar websitebezoekers, kandidaten, flexkrachten en werknemers te beschermen. Als je ervoor kiest om je persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, dan zullen wij deze informatie zorgvuldig en in vertrouwen behandelen. We raden je aan om deze Privacyverklaring goed door te nemen. Receptioniste.nl handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Receptioniste.nl B.V., gevestigd aan de Waarderweg 52 X te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57854548 , is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De volgende websites behoren tot Receptioniste.nl B.V.

www.receptioniste.nl

Daarnaast maakt Receptioniste.nl gebruik van koppelingen naar zoekmachines en vacaturewebsites met betrekking tot werving en selectie. Receptioniste.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

Vanaf welk moment en voor welk doeleinde worden persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens worden verzameld vanaf het moment dat je je gegevens invult op onze website dan wel wanneer je ons je CV mailt. Wij vragen je om persoonsgegevens te verstrekken vanaf het moment dat je je inschrijft in onze database, je je aanmeldt of wordt aangemeld voor onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden gebruikt om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit bemiddeling, detacheren, sourcing en werving en selectie. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van twee leveranciers waarmee Receptioniste.nl persoonsgegevens deelt. Dit zijn MySolution B.V. (recruitment software) en Pay for People (payroller). Hiermee zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening die Receptioniste.nl aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken en/of ons je CV mailen. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel dien je een aantal persoonsgegevens in te vullen of vullen wij dit voor je in aan de hand van jouw CV. Nadat deze gegevens zijn ingevuld, wordt er automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens uit je CV dan wel de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?
Onderstaande persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ten behoeve van onze dienstverlening. Bij het verstrekken van de persoonsgegevens, is de verstrekker zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de verstrekte gegevens.

Verwerking persoonsgegevens van zakelijke relaties
Onder de persoonsgegevens van zakelijke relaties vallen de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, referenten en iedere andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Receptioniste.nl verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens van zakelijke relaties voor het doen van aanbiedingen of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
Voor bovenstaande doeleinde verzamelen en verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens:

Receptioniste.nl kan de persoonsgegevens van zakelijke relaties verstrekken aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Wij kunnen de persoonsgegevens verstrekken aan kandidaten, flexkrachten, werknemers, zakenpartners, leveranciers, overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin wij worden verplicht om de persoonsgegevens te vertrekken door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel.

Welke categorieën van betrokkenen zijn er?

Waarom leggen wij gegevens vast?
In het algemeen: wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn voor onze dienstverlening. Meer specifiek doen we dit om:

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Wij kunnen de persoonsgegevens verstrekken aan onze opdrachtgevers, overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin wij worden verplicht om de persoonsgegevens te vertrekken door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel. Twee leveranciers waarmee Receptioniste.nl persoonsgegevens deelt zijn MySolution B.V. (recruitment software) en Pay for People (payroller). Hiermee zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Receptioniste.nl zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Hoelang bewaren wij de persoonsgegevens?
Receptioniste.nl hanteert de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor persoonsgegevens. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens van personen die (nog) niet voor Receptioniste.nl hebben gewerkt en personen die voor Receptioniste.nl werken of hebben gewerkt.

Indien je nog niet voor Receptioniste.nl hebt gewerkt
De persoonlijke gegevens ten behoeve van de bemiddeling zijn twee jaar beschikbaar na het laatste contact met Receptioniste.nl. Je krijgt twee jaar na het laatste contact een bericht dat je bij Receptioniste.nl staat ingeschreven met de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven.

Indien je voor Receptioniste.nl werkt of hebt gewerkt
De persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het einde dienstverband. Het is wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer te bewaren. In dit geval betreffen dit de volgende verplichtingen:

Vrijstellingsbesluit WBP
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 52 (fiscale bewaarplicht)
Voor de administratie die noodzakelijk is voor de controle op de rijks- belasting en vennootschappelijke administratieplicht (bijvoorbeeld: salarisadministratie, uitzendovereenkomst en voor zover noodzakelijk pensioenverplichtingen) geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ID-bewijzen en loonheffingskortingen)
ID-bewijzen en loonheffingskortingen dienen ten minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd, te worden bewaard.
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (gegevens werknemer)
De inhoudingsplichtige bewaart de bedoelde gegevens ten minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd. Deze gegevens betreffen naam met voorletters, geboortedatum, BSN, adres met postcode, woonplaats en als iemand niet in Nederland woont: woonland en regio.

BW, artikel 10 (Administratie vermogenstoestand o.a. jaarstukken)
Zeven jaar.

Bescherming persoonsgegevens
Wij zullen de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken. Bij inschrijving vereisen wij dat de gegevens worden ingevuld waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verantwoordelijkheid Receptioniste.nl
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Receptioniste.nl heeft verkregen. Op onze websites kunnen mogelijk ook verwijzingen staan naar websites van derden. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud) van websites en diensten van derden.

Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Receptioniste.nl worden overgedragen aan een derde partij of dat Receptioniste.nl fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook de persoonsgegevens worden overgedragen.

Aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Wij bieden al onze websitebezoekers, kandidaten, flexkrachten en werknemers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Als je je persoonsgegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact opnemen met Receptioniste.nl. Voor vragen of klachten over de bescherming van de persoonsgegevens kun je contact opnemen via info@receptioniste.nl. Wij zullen altijd binnen de periode van 4 weken reactie geven.

Recht van verzet
Indien je direct marketing berichten ontvangt van ons heb je het recht om aan ons te vragen jouw gegevens hier niet langer meer voor te gebruiken. Dit heet het recht van verzet. Wij zullen altijd binnen 4 weken een reactie geven op jouw verzoek. Je kan jouw verzoek indienen via info@receptioniste.nl.

Recht van inzage
Wij bieden iedereen de mogelijkheid tot inzage van hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat je ons kan vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben vastgelegd en zo ja, welke. Jij moet altijd kunnen aantonen dat het jouw gegevens zijn voordat we je hier inzage in kunnen verlenen. Heb jij een verzoek tot inzage, dan kun je mailen naar info@receptioniste.nl. Wij zullen altijd binnen de periode van 4 weken antwoord geven op jouw verzoek.

Klacht over gebruik persoonsgegevens
Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je hiertoe bezwaar maken via info@receptioniste.nl. Jouw bezwaar zal altijd binnen de periode van 4 weken worden behandeld.

Wijzigingen privacyverklaring
Receptioniste.nl behoudt zich het recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te alle tijde in te zien op onze website. Deze versie van de privacyverklaring is opgesteld in november 2018.

Cookiebeleid
Receptioniste.nl maakt gebruik van cookies wanneer je de website www.receptioniste.nl of een van onze overige websites bezoekt. Je kunt hier lezen waarom wij cookies gebruiken, hoe je de cookies kan accepteren of verwijderen.

Opmerkingen tbv Google Analytics-cookies:
Onze websites maken gebruik van Google Analytics-cookies. Daarvoor hebben wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. We hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld. Receptioniste.nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Waarom gebruiken wij cookies?
Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een van onze websites op je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die wanneer jij later opnieuw een bezoek brengt aan de website wordt herkend.
Doordat onze website dit herkent, is het voor jou gemakkelijker om onze website te gebruiken en hoef je niet bij ieder bezoek opnieuw dezelfde informatie in te voeren of te downloaden. Ook gebruiken wij de cookies voor marketing doeleinden. Hierdoor kunnen wij meten hoe de bezoekers de website gebruiken en waar er mogelijkheden voor optimalisatie.

Cookies accepteren of verwijderen
Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze websites, is het van belang dat jij ervoor kiest om de cookies te accepteren. Je kunt de cookies accepteren door op de button cookies accepteren te klikken in de cookiemelding. Deze cookiemelding zal zichtbaar zijn onderaan de webpagina tijdens je eerste bezoek aan de website. Je kunt er ook voor kiezen om de cookies te verwijderen. Je kunt de cookies verwijderen door op te button cookies verwijderen te klikken in de hierboven beschreven cookiemelding tijdens het eerste bezoek aan de website. Hou er wel rekening mee dat door de cookies te verwijderen onze websites niet optimaal werken. Heb jij bij het eerste websitebezoek de cookies geaccepteerd, maar wil je de cookies bij een later bezoek niet accepteren? Je kunt iets verder in dit document lezen hoe je de cookies alsnog kunt verwijderen.

Cookies verwijderen
Je kunt ervoor kiezen om geen cookies op te slaan op jouw computer waarbij je alle cookies kunt weigeren of slechts de cookies van derden te weigeren. Ook kun je cookies die al geplaatst zijn alsnog verwijderen. Voor bovenstaande mogelijkheden, moet je de browserinstellingen aanpassen. Hou er wel rekening mee dat wij jou door het weigeren of verwijderen van cookies niet meer kunnen garanderen dat de website nog correct functioneert. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt.